Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for enhver leverance fra LAVABO A/S (sælger), medmindre disse betingelser er fraveget ved anden skriftlig aftale. Enhver afvigelse fra nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, angivet af køber ved ordreafgivelse eller lignende, vil ikke være gældende parterne imellem, med mindre sælger skriftligt har accepteret denne afvigelse.

1. Tilbud og accept

Skriftligt tilbud afgivet af sælger er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet er anført i tilbuddet. Sælger tager dog forbehold for mellemsalg således, at sælger forbeholder sig ret til at sælge en vare til anden side i perioden frem til, køber har accepteret et fremsat tilbud. Tilbud afgivet mundtligt skal antages med det samme.

En ordre er først bindende for sælger, når sælger har afgivet skriftlig ordrebekræftelse. Dette gælder uanset om køber har afgivet ordren mundtligt, skriftligt eller elektronisk.

Køber har pligt til straks at reklamere skriftligt, såfremt køber ikke finder, at de i ordrebekræftelsen anførte vilkår er i overensstemmelse med den indgåede aftale. I modsat fald anses købet for indgået på de vilkår, der fremgår af ordrebekræftelsen.

2. Specialordrer

Ordrer, som skal udføres efter specialmål, skal afgives skriftligt i form af skitse/tegning, der tydeligt viser alle mål og detaljer.

Er der tale om en specialvare og/eller en skaffevare, vil dette fremgå af ordrebekræftelsen.

Forud for igangsætning af ordren fremsender sælger ordrebekræftelse og eventuel produktionstegning til godkendelse hos køber. Såfremt sælger ikke har modtaget indsigelser mod ordrebekræftelsen og eventuel produktionstegning senest tre arbejdsdage efter afsendelsen, betragtes disse som godkendt. Eventuelle rettelser, som fremkommer efter fristens udløb, vil kun blive accepteret, såfremt køber dækker eventuelle omkostninger, der måtte opstå som følgeaf rettelserne.

3. Pris

Alle anførte priser er ekskl. moms og eventuelle leveringsomkostninger, som anføres særskilt i ordrebekræftelsen. De i sælgers prisliste anførte priser er alene vejledende salgspriser for de pågældende produkter og er således ikke bindende for sælger. Sælger kan derfor til hver en tid uden forudgående varsel foretage prisændringer, medmindre andet er aftalt på skrift.

Varetolerancer forekommer i forhold til gældende produktblade og specifikationer på www.lavabo.dk

4. Betalingsbetingelser

Betaling skal foreligge på den aftalte dato. Ved betaling efter forfaldsdato er sælger berettiget til at beregne sig rente med 2 % pr. påbegyndt måned, ligesom sælger er berettiget til ved udsendelse af betalingspåmindelse at påføre køber et gebyr DKK 200.

Sælger er berettiget til at stille krav om forudbetaling, kontantbetaling eller sikkerhedsstillelse, afhængig af ordrens karakter. Såfremt køber ikke kan tilvejebringe tilfredsstillende soliditetsoplysninger på opfordring, forbeholder LAVABO ApS sig ret til at forlange forudbetaling for leverancen.

Såfremt køber ikke rettidigt betaler købesummen eller på forlangende betaler kontant for en leverance, er sælger, uanset bindende salgsaftale er indgået med køber, ikke forpligtet til at foretage leverance/yderligere leverancer.

Købers forsinkelse ved betaling af købesummen berettiger sælger til efter eget valg at hæve eller fastholde aftalen med køber samt kræve eventuelt tab erstattet.

5. Ejendomsforhold

Sælger bevarer den fulde ejendomsret til varen, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter er betalt af køber.

6. Leveringstid

De ved ordrebekræftelsen afgivne leveringstider er vejledende. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at ophæve aftalen, medmindre forsinkelsen må anses som væsentlig. Køber er afskåret fra at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af sælgers forsinkelse. Køber kan således eksempelvis ikke rejse krav om erstatning for driftstab, udgifter til erstatningskøb og lignende som følge af den indtrådte forsinkelse.

7. Levering

Levering sker ab sælgers adresse, medmindre andet skriftligt er aftalt. Risikoen overgår således til køber ved købers afhentning af varen. Er der truffet aftale om sælgers forsendelse af varen, leveres varen på aftalt leveringsadresse. Er aflæsning aftalt, vil aflæsning ske på bestemmelsesstedet i gadeniveau. Ved levering på bestemmelsesstedet overgår enhver risiko for varen til køber, når aflæsning er sket.

Sælger er i situationer, hvor køber undlader at aftage varen til aftalt tid, berettiget til at oplagre varen for købers regning og risiko.

Sælger forbeholder sig ret til at levere i rater, hvorfor køber ikke er berettiget til at undlade at modtage varen eller hæve købsaftalen som følge af, at levering ikke sker produktmæssigt komplet i overensstemmelse med den indgåede aftale om køb.

Såfremt sælger leverer i rater, skal sælger meddele køber leveringstidspunktet for hver enkelt delleverance. Et af sælger meddelt leveringstidspunkt for delleverance er dog alene vejledende, medmindre andet er skriftligt aftalt.

8. Mangler

Det påhviler køber straks og senest 48 timer efter modtagelsen af leverancen, og forinden det solgte tages i anvendelse, nøje at gennemgå leverancen. Såfremt køber finder, at leverancen er mangelfuld eller påført skade, skal køber straks og inden 7 kalenderdage fra leveringstidspunktet fremsætte skriftlig reklamation over for sælger med nøjagtig angivelse af manglens karakter og omfang. Billeddokumentation skal fremsendes som dokumentation i tilfælde af synlige fejl på produktet. Såfremt køber ikke inden den angivne frist fremsender skriftlig reklamation, fortaber køber sin reklamationsret. I tilfældeaf reklamation må varen ikke tages i anvendelse, før sælger har haft lejlighed til at undersøge leverancen for den påståede mangel.

I det omfang sælger/køber konstaterer, at der foreligger en mangel ved leverancen, er sælger berettiget til at foretage genlevering, og køber kan ikke gøre krav gældende i anledning af, at forsinkelse opstår i forbindelse med genlevering. For genleverede varer sker leverancen på samme vilkår og under samme forudsætninger som den oprindelige leverance. Genlevering sker dog for sælgers regning og risiko, medmindre andet er aftalt. Køber må ikke uden sælgers accept tage varen i brug, idet køber i modsat fald fortaber sin reklamationsret.

Fremsættes en reklamation for sent, men indlader sælger sig alligevel i realitetsforhandlinger med køber i anledning af den fremsatte reklamation, sker dette uden, at sælger derved giver afkald på senere at gøre gældende, at den pågældende reklamation er fremsat for sent.

9. Tilbagekøb

Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

Såfremt ensådan skriftlig aftale er indgået, gælder følgende: Returvarer skal tilbageleveres ubrugte i mangelfri stand og i ubrudt emballage. Pallevarer skal fortsat være palleteret. Der vil altid i forbindelse med tilbagekøb blive fratrukket et gebyr på 30 % af den oprindelige faktureringspris.

Specialvarer, skaffevarer og udgåede varer tages som udgangspunkt aldrig retur.

10. Ansvarsbegrænsning

Sælger kan ikke gøres ansvarlig for mangler, som skyldes forhold opstået efter købers overtagelse af varen. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab af nogen art, så som driftstab, avancetab, dagbøder, tabt arbejdsfortjeneste eller ethvert andet lignende økonomiskkonsekvenstab. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade eller nogen mangel, som måtte være en følge af købers skødesløse, ukorrekte eller uhensigtsmæssige anvendelse eller behandling af varen.

Sælger kan ikke gøres ansvarlig overfor tredjemand.

Sælger yder ingen garantier, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af den indgåede aftale mellem sælger og køber. Har køber købt varer med videresalg for øje, kan sælger aldrig gøres ansvarlig for mangler eller forsinkelse i forhold til tredjemand. Sælgers mangelsansvar kan aldrig overstige beløb svarende til den aftalte købesum.

11. Produktansvar

For produktansvar er sælger alene ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktionsansvarslove, der ikke kan fraviges ved aftale. Sælger fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag. Sælger er således ikke ansvarlig for skader opstået på f.eks. fast ejendom, byggematerialer eller løsøre, der indtræder efter risikoovergang til køber, medmindre der foreligger skriftligt aftale herom. Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådanne skader og/eller sådanne tab, som sælger i henhold til ovenstående bestemmelser, ikke er ansvarlig for.

12. Force majeure

Sælger er under alle omstændigheder ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, når forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende forhold, som sælger ikke har haft indflydelse på og på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke kunne forudse (force majeure).

Force majeure vil navnlig foreligge i tilfælde af krig, optøjer, borgerlige uroligheder, sabotage, beslaglæggelse, valutarestriktioner, regeringsindgreb, indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport/importforbud, vareknaphed, naturkatastrofer, pandemier, restriktioner på drivkraftmidler, mangel på transportmidler, mangel ved leverancer fra leverandør eller forsinkelser med sådanne leverancer i det omfang, forsinkelsen skyldes nogen af de i dette punkt anførte omstændigheder eller tilfælde af lignende karakter.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt som følge af force majeure, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene.

Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

13. Lovvalg og værneting

Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes efter dansk ret.

Enhver tvist skal afgøres ved Retten i Kolding som første instans. Sælger er dog tillige altid berettiget til at anlægge sag ved købers hjemting eller andet værneting, som har kompetence til at behandle sagen, såfremt det af sælger rejste krav er baseret på købers manglende opfyldelse af sin betalingsforpligtelse.